Kennisgewing Nr 004/016/2018: Raadsvergadering

Kennis geskied hiermee dat die Karoo Hoogland Munisipale Raad se
ALGEMENE RAADSVERGADERING
sal plaasvind op
DINSDAG, 27 FEBRUARIE 2018, om 09:30
te Fraserburg Munisipale Raadsaal

Navrae kan gerig word aan:
Privaatsak X03
WILLISTON, 8920
Tel : 053 3913 003 / Faks :053 3913 294
Epos: karooadmin@karoohoogland.gov.za
JJ FORTUIN
Munisipale Bestuurder

Copyright © 2015. Karoo Hoogland Municipality | Munisipaliteit. All Rights Reserved.

Website Designed & Maintained by Web Ateljee